จังหวัดเชียงราย
เป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดดเด่นทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา วิถีชีวิตล้านนา เมืองชายแดน สถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่น อาทิ พระธาตุดอยตุง ล่องเรือแม่น้ำกก ชมหมู่บ้านกะเหรี่ยงชมวิถีชีวิต หมู่บ้านชาวเขาต่างๆ เช่น อีก้อ ลีซอ กะเหรี่ยง
WYSIWYG Web Builder