จังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นเมืองแห่งบึงพลาญชัย มีหลักฐานทางโบราณคดีแสดงการอยู่อาศัยมาตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ รวมทั้งเป็นดินแดนที่อยู่ในเขตอิทธิพลของขอมโบราณ
WYSIWYG Web Builder