จังหวัดอุดรธานี
เมืองแห่งแสงสีและวัฒนธรรม เป็นประตู่สู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งส่งผลให้มีความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ มีแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ป่าคำชะโนด ทะเลบัวแดง ภูฝอยลม
WYSIWYG Web Builder