WYSIWYG Web Builder
จังหวัดพิจิตร
ตัวเมืองอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่าน เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยสุโขทัย มีสถานที่เที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ บึงสีไฟ วัดท่าหลวง เหมืองแร่ทองคำเขาพนมพา