WYSIWYG Web Builder
จังหวัดปทุมธานี
มีความเป็นถิ่นฐานบ้านเมืองมากว่า 300 ปี มีชุมชนชาวมอญมาตั้งบ้านเรือนตั้งแต่อดีต และเป็นเมืองแห่งพื้นที่เกษตรกรรมสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ รวมถึงเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ มีนิคมอุตสาหกรรมกระจายอยู่ทั้งจังหวัด