WYSIWYG Web Builder
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมืองกรุงเก่าที่เคยได้เป็นราชธานีแห่งอาณาจักรสยาม เป็นเมืองมรดกโลกที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีมากมาย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญมากมาย เช่น วัดพนัญเชิง วัดใหญ่ชัยมงคล วัดมหาธาตุวัยไชยวัฒนาราม พระราชวังบางปะอิน หมู่บ้านโปตุเกส