WYSIWYG Web Builder
จังหวัดกระบี่
จังหวัดยอดฮิตของนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก มีหมู่เกาะน้อยใหญ่ อุดมไปด้วยป่าชายเลน มีแม่น้ำไหลผ่านลงสู่ทะเลอันดามันที่ตำบลปากน้ำ จึงเป็นที่มาของ “คลองสองน้ำ” บริเวณเมืองกระบี่เคยเป็นแหล่งชุมชนโบราณที่เก่าแก่มากแห่งหนึ่งในประเทศไทย ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์และต่อเนื่องมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์