WYSIWYG Web Builder
จังหวัดยะลา
จังหวัดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย เป็นจังหวัดเดียวของภาคใต้ที่ไม่มีอาณาเขตติดทะเล มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วิถีวัฒนธรรม และธรรมชาติ ที่มีเอกลักษณ์ ในส่วนของตัวเมืองนั้น ได้รับการกล่าวขานว่ามีการวางผังเมืองที่ดีที่สุดในประเทศ มีการผสมผสานวิถีชีวิตของชาวไทยพุทธ ไทยมุสลิม และชาวไทยจีน ไว้ด้วยกันได้อย่างน่าทึ่ง