WYSIWYG Web Builder
จังหวัดตรัง
มีความขึ้นชื่อและสวยงามในเรื่องความเป็นเมืองติดทะเล ที่มีชายหาดและเกาะที่สวยงาม น้ำทะเลใส บรรยากาศสงบ  รวมถึงวัฒนธรรมการกินอันลือชื่อ เป็นเมืองแห่งตึกเก่าสไตล์ชิโน-โปตุเกส