WYSIWYG Web Builder
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เมืองโบราณที่มีความสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และศาสนา มีร่องรอยโบราณสถาน และโบราณวัตถุเกี่ยวเนื่องในศาสนาพราหมณ์ เช่น พระพุทธรูปสำริด ศิลปแบบอมราวดีของอินเดีย และเศียรพระพุทธรูปศิลปแบบคุปตะอินเดียมีความงามของธรรมชาติ ทั้งทะเล ภูเขา น้ำตก ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชาวบ้าน