WYSIWYG Web Builder
จังหวัดพังงา
มีความเป็นเมืองเก่าที่เคยเจริญรุ่งเรืองและเป็นศูนย์กลางการค้าขาย ปัจจุบันบ้านเรือนที่เป็นตึกเก่าในสไตล์ชิโน-โปรตุเกส มีถนนสายวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า ยังคงเสน่ห์ในด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตอันเรียบง่าย พร้อมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่งดงาม