WYSIWYG Web Builder
จังหวัดภูเก็ต
มีทัศนียภาพทางทะเลอันสวยงามแล้ว ยังมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นของตัวเองอย่าง Peranagun ที่ผสมผสานทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมทั้งไทย จีน มาลายู นอกจากนี้ยังมีอาคารบ้านเรือนในสไตล์ชิโน-โปรตุเกสที่สวยงามอีกด้วย