จังหวัดชัยภูมิ

เป็นพื้นแห่งอนุสรณ์สถานพระยาแล ที่มีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์
ทางประวัติศาสตร์มากมาย และเป็นเมืองแห่งธรรมชาติอันงดงาม