จังหวัดกำแพงเพชร

แหล่งท่องเที่ยวเมืองโบราณ เมืองมรดกโลก เมืองเก่าที่มี ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ท่องเที่ยวเชิงวิถีไทย อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม