จังหวัดลำพูน

เป็นจังหวัดที่เก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือ เดิมมีชื่อว่า "นครหริภุญไชย" แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ล้านนา โดดเด่นวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตล้านนา