จังหวัดนครสวรรค์

เป็นเมืองชุมทางแม่น้ำที่สำคัญเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ำเจ้าพระยา เป็น ที่รวมของลำน้ำปิง วัง ยม และน่าน นอกจากจะเปรียบเสมือนประตูบ้านของภาคเหนือแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางการ ขนส่งของภาคเหนือ