จังหวัดหนองคาย

พื้นที่ส่วนใหญ่ติดฝั่งแม่น้ำโขง การชมบั้งไฟพญานาคในวันออกพรรษา และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นทั้งทางธรรมชาติ และสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่