จังหวัดระนอง

จังหวัดแรกของภาคใต้ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามันหรือมหาสมุทรอินเดีย ระนองเป็นจังหวัดเล็กๆ ที่มีชื่อเสียง
มีคอคอดกระ หรือกิ่วกระซึ่งเป็นส่วนที่แคบที่สุดของแหลมมลายู สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้