จังหวัดอุบลราชธานี

เมืองแห่งดอกบัวงาม นอกจากจะเป็นหัวเมืองใหญ่ของภาคอีสานแล้ว ยังถูกวางยุทธศาสตร์ให้เป็นจุดศูนย์กลางการเชื่อมต่ออาเซียน ระหว่างไทย ลาว และกัมพูชา