ประวัติความเป็นมา


กองกิจการภาพยนตร์และวีดีทัศน์ภายใต้การดูแลของกรมการท่องเที่ยวมีหน้าที่ส่งเสริม จัดระเบียบ และสนับสนุนภาพยนตร์ต่างประเทศที่จะเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทย เช่น “Hangover II”, “Tomorrow Never Dies”, “Only God Forgives”, “The Railway Man” และภาพยนตร์อื่นๆ
อีกมากมาย ซึ่งในตอนนี้กองกิจการภาพยนตร์ฯ ต้องการค้นหาผู้ผลิตภาพยนตร์รุ่นใหม่ที่นำประเทศไทยขึ้นสู่จอภาพยนตร์

ประวัติของ Thailand Short Film Competitionการแข่งขันในครั้งนี้นับเป็นการแข่งขันครั้งที่ 7 ซึ่งมีผู้ผลิตภาพยนตร์รุ่นใหม่กว่า 200 คน จาก 30 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันนี้ สามารถเข้าไปดูเพจ Facebook และ Youtube เพื่อเปิดประสบการณ์อันแสนพิเศษที่ผู้เข้าแข่งขันได้เคยสัมผัส และภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยม


ใครที่เหมาะสมสำหรับการแข่งขันนี้


1) นักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในประเทศไทย
สาขาภาพยนตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2) อายุไม่เกิน 27 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
3) ไม่เคยได้รับรางวัลการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นในประเทศไทย ภายใต้โครงการเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศ
ในประเทศไทยครั้งที่ 1-6 มาก่อน ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรณีที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ช่วยผู้ผลิต (Production Assistant) ในการแข่งขันถ่ายทำภาพยนตร์สั้นภายใต้เทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยครั้งที่ 1-6
**ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมอุปกรณ์ที่จําเป็นในการถ่ายทําของตนเอง อาทิเช่น กล้องถ่ายรูปที่สามารถถ่ายทำที่ความละเอียด 1080P การ์ดความจํา แบตเตอรี่ สายชาร์จ และ คอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมตัดต่อ มาด้วยตนเอง
**ผู้เข้าแข่งขันต้องสามารถเข้าร่วมทุกกิจกรรมของการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2562สิ่งอำนวยความสะดวก ที่จะได้รับจากการคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขัน1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากจังหวัดที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ ในรูปแบบที่เหมาะสมมายังที่พักที่จัดไว้ให้
2. ที่พัก 4 คืน ซึ่งเป็นโรงแรมในกรุงเทพ สําหรับผู้เข้าแข่งขันเข้าพักในช่วงวันที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ 2 คืน และประกาศรางวัล 2 คืน (หนึ่งห้องสําหรับหนึ่งทีม โดยผู้ร่วมทีมต้องใช้ห้องร่วมกัน)
3. เงินสนับสนุนจํานวน 30,000 บาท สําหรับทุกทีม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างการแข่งขัน ประกอบด้วย ค่าอาหาร, ค่าสถานที่ถ่ายทํา, ค่านักแสดงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
แจ้งเพื่อทราบ: เงินสนับสนุนแบ่งจ่ายเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก 20,000 บาท จะให้จ่ายให้ทุกทีมในวัน
ปฐมนิเทศและอีก 10,000 บาท ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับในวันที่ส่งมอบงานครบถ้วน และถูกต้อง โดยผู้เข้า
แข่งขัน จะต้องเตรียมบัตรประชาชนมาในวันปฐมนิเทศด้วย
4. รถตู้ 1 คัน สำหรับผู้เข้าแข่งขัน 1 ทีม ซึ่งใช้สำหรับอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปยังสถานที่
ถ่ายทำภาพยนตร์สั้นระหว่างวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2562 โดยผู้เข้าแข่งขันต้องรับผิดชอบค่าน้ำมันเอง ซึ่งทางผู้จัดงานฯ จะเติมน้ำมันเต็มถังในวันแรก และให้ผู้เข้าแข่งขันเติมน้ำมันเต็มถังในวันสุดท้ายของการใช้รถ
5. ประกันสําหรับผู้เข้าแข่งขันจะเป็นประกันกรณีอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน โดยเริ่มตั้งแต่วันปฐมนิเทศถึงวันประกาศรางวัล
6. กิจกรรมปฐมนิเทศ เพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆของการแข่งขัน


ภารกิจของคุณจัดทำภาพยนตร์สั้น ภายใต้แนวคิด “รักษ์ไทย รักษ์โลก” โดยเลือกพื้นที่การถ่ายทำใน 55 จังหวัดเมืองรอง ตามนโยบายกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ถ้าชนะการแข่งขันคุณจะได้รับรางวัล โดยแบ่งออกดังต่อไปนี้
1. รางวัลชนะเลิศภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล
    เงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และที่พัก ในการเข้าร่วมชมงานเทศกาล  
    ภาพยนตร์ในต่างประเทศที่เหมาะสม
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล
    เงินสดจำนวน 80,000 บาท
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล
    เงินสดจำนวน 50,000 บาท
4. The Best Social Media of the Festival จำนวน 1 รางวัล
    โรงแรมที่พักในประเทศไทย จำนวน 3 วัน 2 คืน