WYSIWYG Web Builder
ประวัติความเป็นมา
กองกิจการภาพยนตร์ภายใต้การดูแลของกรมการท่องเที่ยวมีหน้าที่ส่งเสริม จัดระเบียบ และสนับสนุนภาพยนตร์ต่างประเทศที่จะเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทย เช่น “Hangover II”, “Tomorrow Never Dies”,
“Only God Forgives”, “The Railway Man” และภาพยนตร์อื่นๆอีกมากมาย ซึ่งในตอนนี้กองกิจการภาพยนต์ต้องการที่จะค้นหาผู้ผลิตภาพยนตร์รุ่นใหม่ที่จะนำประเทศไทยขึ้นสู่จอภาพยนตร์

ประวัติของ Thailand Short Film Competition

ในครั้งนี้ก็นับเป็นการแข่งขันครั้งที่   6 แล้ว ที่ผ่านมามีผู้ผลิตภาพยนตร์กว่า 200 คน จาก 30 ประเทศ ได้เข้าร่วมการแข่งขันนี้ โปรดเข้าไปดูเพจ Facebook และ Youtube เพื่อเปิดประสบการณ์อันแสนพิเศษที่ผู้เข้าแข่งขันได้เคยสัมผัส และภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยม

ใครที่เหมาะสมสำหรับการแข่งขันนี้

ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมจะต้องประกอบด้วยผู้สร้างภาพยนตร์สองคน  ต้องเป็นนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในประเทศไทย สาขาภาพยนตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ต้องเป็น
ผู้มีอายุไม่เกิน 27 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร  ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเตรียมอุปกรณ์ที่จําเป็นในการถ่ายทําขอ
ตนเอง อาทิเช่น กล้องถ่ายรูปที่สามารถถ่ายทำที่ความละเอียด 1080P การ์ดความจํา แบตเตอรี่ สายชาร์จ และ คอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมตัดต่อ มาด้วยตนเอง ผู้เข้าแข่งขันต้องสามารถเข้าร่วมทุกกิจกรรมของการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 9 ถึง 17 กรกฎาคม 2560

กองกิจการภาพยนตร์จะมีการเตรียมสิ่งต่างๆให้ทีมผู้เข้าแข่งขันดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายการเดินทางในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อมายังที่พักที่ทางทีมงานจัดไว้ให้

2.
ที่พักทั้งหมด 4 คืน ซึ่งเป็นโรงแรมในกรุงเทพ สําหรับผู้เข้าแข่งขันในช่วงวันที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ 2 คืน และ ประกาศรางวัล 2 คืน (หนึ่งห้องสําหรับหนึ่งทีม โดยผู้ร่วมทีมต้องใช้ห้องร่วมกัน)

3.
เงินจํานวน 30,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับ (อาหาร, ค่าสถานที่ถ่ายทํา, ค่านักแสดง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ) สําหรับทุกทีม ทางเราแนะนําให้แต่ละทีมควร เตรียมค่าใช้จ่ายมาเผื่อด้วย 

4.
รถตู้ที่ใช้สําหรับแข่งขัน โดยที่น้ำมันรถจะถูกเติมให้เต็มถังใน วันเดินทางวันแรกจากจังหวัดกรุงเทพฯ ในระหว่างการถ่ายทําผู้เข้าแข่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าน้ำมันเอง และต้องเติมน้ำมันเต็มถังคืนในวันสุดท้ายของการใช้รถ 

5.
ประกันสําหรับผู้เข้าแข่งขันจะเป็นประกันกรณีอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน แต่ประกันไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลเจ็บป่วย ผู้เข้าแข่งขันต้องแจ้งปัญหาสุขภาพลงในใบสมัคร 

6.
กิจกรรมปฐมนิเทศ เพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆของการแข่งขัน

ภารกิจของคุณ


จัดทำภาพยนตร์สั้นภายใต้เรื่องราวเกี่ยวกับ "เศรษฐกิจพอเพียง" โดยกำหนดพื้นที่ถ่ายทำในแต่ละภาคของ
ประเทศไทยจำนวน 5 ภาค

ถ้าคุณชนะการแข่งขัน

ถ้าคุณชนะการแข่งขันคุณจะได้รับรางวัล โดยแบ่งออกดังต่อไปนี้

1.
รางวัลชนะเลิศภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล
    เงินสดจำนวน 100,000 บาท พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และบัตรเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์ที่เหมาะสม

2.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล
   
เงินสดจำนวน 80,000 บาท

3.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล
   
เงินสดจำนวน 50,000 บาท