รักษ์ไทย รักษ์โลก" โดยกำหนดพื้นที่การถ่ายทำใน 55 จังหวัดเมืองรอง ตามนโยบายกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา