กำหนดการ


14 มกราคม - 3 มีนาคม (เวลาเที่ยงคืน) - รับสมัครผู้เข้าแข่งขันชาวไทย
9 มีนาคม - ประกาศผลทีมผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก
26 มีนาคม - ปฐมนิเทศผู้เข้าแข่งขัน
27 มีนาคม - พิธีปล่อยทีมผู้เข้าแข่งขัน
27 - 29 มีนาคม - ถ่ายทำและตัดต่อ
30 มีนาคม - ส่งผลงาน (ภายใน12.00 น.)
1 เมษายน - จัดฉายภาพยนตร์สั้น (ผลงานทุกทีม) และตัดสินผลงาน
2 เมษายน - ประกาศผลการแข่งขัน


กฎ กติกา การแข่งขันการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นสำหรับนักศึกษาไทย1. หลักเกณฑ์ทั่วไป

1) ทีมแข่งขัน ต้องประกอบด้วยผู้เข้าแข่งขันจำนวน 2 คน ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนด
2) คณะกรรมการคัดเลือกจะคัดเลือกผู้สมัครทั้งหมดในรอบแรกให้เหลือ 30 ทีม โดยทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเตรียมข้อมูลและแผนการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นมานำเสนอคณะกรรมการฯ ทีมละไม่เกิน 7 นาที และคณะกรรมการจะตัดสินให้เหลือ 15 ทีม เพื่อเข้าสู่การประกวด Thailand Short Film Competition 2019 ภายใต้งานเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 7

2. รายละเอียดภาพยนตร์สั้น
1) ภาพยนตร์สั้นมีความยาวระหว่าง 5 - 7 นาที
2) รูปแบบภาพยนตร์สั้น ต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับ “รักษ์ไทย รักษ์โลก” โดยเลือกพื้นที่การถ่ายทำใน 55 จังหวัดเมืองรอง ตามนโยบายกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
3) ภาพยนตร์สั้นต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 1080p 24fps
4) เรื่องเล่า บทสนทนา บทพูดเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ทางผู้จัดงานเทศกาลภาพยนตร์ฯ จะจัดทำคำบรรยายให้หลังจากผู้แข่งขันส่งภาพยนตร์ให้คณะกรรมการตัดสินเรียบร้อยแล้ว

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) เป็นนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในประเทศไทย
สาขาภาพยนตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2) มีอายุไม่เกิน 27 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
3) ไม่เคยได้รับรางวัลการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นในประเทศไทย ภายใต้โครงการเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศ
ในประเทศไทยครั้งที่ 1-6 มาก่อน ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรณีที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ช่วยผู้ผลิต (Production Assistant) ในการแข่งขันถ่ายทำภาพยนตร์สั้นภายใต้เทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยครั้งที่ 1-6

4. หลักฐานของผู้สมัคร
1) ใบสมัครออนไลน์
2) ประวัติส่วนตัวโดยย่อ (Resume/Profile)
3) สำเนาบัตรประชาชน
4) โครงเรื่อง (Treatment) ของภาพยนตร์สั้นที่เข้าร่วมประกวด
5) คลิปวีดิโอแนะนำตัว พร้อมเหตุผลที่ควรได้รับคัดเลือก (ความยาวไม่เกิน 2 นาที)
6) หลักฐานรับรองจากทางมหาวิทยาลัยหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาที่ยังไม่หมดอายุตัวพร้อม
รับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกต้องเตรียมข้อมูลและแผนการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นมานำ
เสนอคณะกรรมการฯในวันที่เข้ารับการคัดเลือกรอบที่ 2 ทีมละไม่เกิน 7 นาที

5. กฎ กติกา ข้อปฏิบัติ
1) ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดจะต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสม หากผู้เข้าแข่งขันถูกพบว่ามีพฤติกรรมในทางที่ขัดกับ
กฎหมายของประเทศไทย กฎระเบียบการแข่งขัน หรือสร้างความเสียหายให้กับตัวเอง การแข่งขัน หรือ
ชื่อเสียงของประเทศไทยจะโดนตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน ทั้งนี้ การตัดสินใดๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดงานเทศกาลภาพยนตร์ฯ และถือเป็นที่สิ้นสุด
2) ภาพยนตร์ทุกเรื่องต้องไม่ละเมิดกฎหมายในประเทศไทยและรักษาคุณค่าของประเทศไทย รวมถึงการแข่งขัน
หากภาพยนตร์เรื่องใดถูกพบว่ามีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทั้งภาพ เสียง หรือรูปแบบ ผู้จัดงานฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง
หรือไม่นำภาพยนตร์ดังกล่าวไปพิจารณาในการแข่งขัน ทั้งนี้ การตัดสินใด ๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดงาน
เทศกาลภาพยนตร์ฯ และถือเป็นที่สิ้นสุด (ตัวอย่างภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น การจัดวางภาพพระบรมวงศานุวงศ์ระดับพื้นดิน การถ่ายทำพระภิกษุสงฆ์ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น)
3) ภาพทั้งหมดที่อยู่ในภาพยนตร์ของผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เข้าแข่งขันเท่านั้น ภาพที่ซื้อดาวน์โหลด
หรือภาพจากแหล่งข้อมูลอื่นไม่สามารถนำมาใช้ได้
4) ลิขสิทธิ์ต่าง ๆ เช่น เพลง สัญลักษณ์ โลโก้ หรืองานประกอบอื่น ๆ ผู้เข้าแข่งขันต้องรับผิดชอบปัญหาทางด้านกฎหมายด้วยตนเอง
5) ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ของผู้เข้าแข่งขันเป็นสิทธิ์ของโครงการเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ครั้งที่ 7 (Thailand International Film Destination Festival 2019) ซึ่งผู้เข้าแข่งขันมีเพียงสิทธิ์ในการอ้างอิง
การทำงานเท่านั้น ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถขายหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใด ๆ


สิ่งอำนวยความสะดวก ที่จะได้รับจากการคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันทีมบริหารการแข่งขันจะเตรียมสิ่งต่าง ๆ ให้ทีมผู้เข้าแข่งขันดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากจังหวัดที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ ในรูปแบบที่เหมาะสมมายังที่พักที่จัดไว้ให้
2. ที่พัก 4 คืน ซึ่งเป็นโรงแรมในกรุงเทพ สําหรับผู้เข้าแข่งขันเข้าพักในช่วงวันที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ 2 คืน และประกาศรางวัล 2 คืน (หนึ่งห้องสําหรับหนึ่งทีม โดยผู้ร่วมทีมต้องใช้ห้องร่วมกัน)
3. เงินสนับสนุนจํานวน 30,000 บาท สําหรับทุกทีม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างการแข่งขัน ประกอบด้วย ค่าอาหาร, ค่าสถานที่ถ่ายทํา, ค่านักแสดงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
แจ้งเพื่อทราบ: เงินสนับสนุนแบ่งจ่ายเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก 20,000 บาท จะให้จ่ายให้ทุกทีมในวัน
ปฐมนิเทศและอีก 10,000 บาท ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับในวันที่ส่งมอบงานครบถ้วน และถูกต้อง โดยผู้เข้า
แข่งขัน จะต้องเตรียมบัตรประชาชนมาในวันปฐมนิเทศด้วย
4. รถตู้ 1 คัน สำหรับผู้เข้าแข่งขัน 1 ทีม ซึ่งใช้สำหรับอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปยังสถานที่
ถ่ายทำภาพยนตร์สั้นระหว่างวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2562 โดยผู้เข้าแข่งขันต้องรับผิดชอบค่าน้ำมันเอง ซึ่งทางผู้จัดงานฯ จะเติมน้ำมันเต็มถังในวันแรก และให้ผู้เข้าแข่งขันเติมน้ำมันเต็มถังในวันสุดท้ายของการใช้รถ
5. ประกันสําหรับผู้เข้าแข่งขันจะเป็นประกันกรณีอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน โดยเริ่มตั้งแต่วันปฐมนิเทศถึงวันประกาศรางวัล


ช่วงการเตรียมการ สําหรับทีมที่ได้รับคัดเลือก:


1. อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมต้องติดต่อได้ตลอดเวลา
2. ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมต้องเตรียมอุปกรณ์ที่จําเป็นในการถ่ายทําของตนเอง อาทิเช่น กล้องถ่ายรูป การ์ดความจํา แบตเตอรี่ สายชาร์จ และ คอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมตัดต่อ
3. ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมต้องค้นคว้า และศึกษาเกี่ยวกับสิทธิ์ในการใช้สถานที่ในการถ่ายทําภาพยนตร์สั้น
4. ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมต้องเตรียมแนะนำทีมตนเองให้ทีมผู้จัดงาน และทีมต่าง ๆ ที่ได้รับการคัดเลือกได้รู้จัก
ในเวลา 2 นาที ในวันปฐมนิเทศ วันที่ 26 มีนาคม 2562
5. ผู้เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมแผนประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานเทศกาลภาพยนตร์ฯ และภาพยนตร์สั้นของทีมตนเองในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
ตั้งแต่เริ่มได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมงานเทศกาลฯ จนถ่ายทำเสร็จและประกาศผลการแข่งขัน
***ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งแผนประชาสัมพันธ์ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2562 ถ้าผู้เข้าแข่งขันไม่ได้ส่งจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน

ช่วงการผลิต สําหรับทีมที่ได้คัดเลือก:


1. ทีมบริหารจัดการการแข่งขัน จะจองที่พักสองคืนช่วงวันปฐมนิเทศ คือ คืนวันที่ 25 และ 26 มีนาคม 2562 และ สองคืนช่วงประกาศรางวัล คือ คืนวันที่ 1 และ 2 เมษายน 2562 ในวันอื่นๆ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องจองที่พักด้วยตนเอง
2. ทีมแข่งขันแต่ละทีมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ (ค่าอาหาร ค่าสถานที่ถ่ายทำ ค่านักแสดง ค่าที่พัก ค่าน้ำมันรถ) ระหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นด้วยตนเอง
3. ทีมแข่งขันจะต้องรับผิดชอบค่าอุปกรณ์การถ่ายทำและค่านักแสดง รวมถึงที่พักนักแสดง (ถ้ามี)
โปรดทราบว่า รายชื่อผู้ให้บริการยืมอุปกรณ์ถ่ายทำอยู่ที่ภาคผนวกท้ายเล่ม และผู้เข้าแข่งขันต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดหรือคำแนะนำของผู้ให้ยืมอุปกรณ์อย่างเคร่งครัด
4. แต่ละทีมต้องทําตามกฎระเบียบของสถานที่อย่างเคร่งครัด

ช่วงหลังการผลิตภาพยนตร์1. ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมต้องตัดต่อภาพยนตร์สั้นด้วยอุปกรณ์ของตนเอง โดยผู้จัดงานเทศกาลภาพยนตร์ฯไม่มีการเตรียมอำนวยความสะดวกอุปกรณ์ หรือเครื่องมือสำหรับการตัดต่อ
2. หัวเรื่องของภาพยนตร์ และเครดิตท้ายภาพยนตร์
2.1 ใช้เวลา 5 วินาทีสําหรับหัวเรื่อง
2.2 ก่อนที่จะเริ่มเข้าเนื้อเรื่องต้องเป็นภาพสีดํา 2 วินาที
2.3 จบด้วยเครดิตท้ายเรื่อง
เครดิตในตอนท้ายภาพยนตร์แต่ละเรื่องจะถูกจํากัดให้ไม่เกิน 30 วินาที ซึ่ง 30 วินาทีนี้จะถูกนับรวมเป็น
ความยาวของภาพยนตร์ด้วย สำหรับเครดิตท้ายภาพยนตร์ นอกจากโลโก้ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กรมการท่องเที่ยว และ Thailand International Film Destination Festival 2019  จะต้องมีชื่อของผู้สร้างภาพยนตร์ และนักแสดง (ถ้ามี) เช่นเดียวกับชื่อของสถานที่และผู้สนับสนุนอื่น ๆ (โดยต้องเรียงโลโก้ให้เป็นไปตามที่กำหนด)
3. ต้องส่งผลงานภาพยนตร์ต้นแบบเป็นไฟล์รูปแบบ QUICKTIME HIGH RESOLUTION: H264 (ENCODE) และ MPEG4 รูปแบบไฟล์สุดท้ายของที่ส่งจะต้องเป็นระบบ PAL เท่านั้น กำหนดส่งภายในวัน ที่ 30 มีนาคม 2562
เวลา 12:00 น. (เที่ยงวัน) ตามเวลาท้องถิ่น หากส่งช้ากว่ากําหนดจะไม่มีการพิจารณาผลงาน
หมายเหตุ  ไฟล์ Subtitle ต้องเป็น ไฟล์ .srt เท่านั้น
แจ้งเพื่อทราบ
ความประพฤติของผู้เข้าแข่งขัน ตั้งแต่ก่อนเริ่มแข่งขันจนถึงแข่งขันเสร็จจะอยู่ในความควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่
ผู้จัดงานเทศกาลภาพยนตร์ฯ และถือเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาผลงานภาพยนตร์ ทั้งนี้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด


รางวัลคณะกรรมการตัดสินจะชมและตัดสินภาพยนตร์ทุกเรื่องในวันที่ 1 เมษายน 2562
โดยมีการแบ่งประเภทของรางวัลดังต่อไปนี้

1. รางวัลชนะเลิศภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล
    เงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมตั๋วเครื่องบินไป - กลับ และที่พัก ในการเข้าร่วมชมงานเทศกาล  ภาพยนตร์ในต่างประเทศที่เหมาะสม
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล
    เงินรางวัลมูลค่า 80,000 บาท
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล
    เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท
4. The Best Social Media of The Festival จำนวน 1 รางวัล
    โรงแรมที่พักในประเทศไทย จำนวน 3 วัน 2 คืน