กำหนดการ

9 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน  -  รับสมัครผู้เข้าแข่งขันชาวไทย
15  มิถุนายน - ปิดรับสมัคร  (เวลาเที่ยงคืน)
26  มิถุนายน  -  ประกาศผลทีมผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก
10  กรกฎาคม  -  วันปฐมนิเทศผู้เข้าแข่งขัน
11  กรกฎาคม  -  พิธีปล่อยทีมผู้เข้าแข่งขัน
11 - 13  กรกฎาคม  -  ถ่ายทำและตัดต่อ
14  กรกฎาคม  -  ส่งผลงานภายในเที่ยงวัน  (12.00 น.)
15 กรกฎาคม - ทีมไทยศึกษาดูงานสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์
16  กรกฎาคม  -  วันฉายภาพยนตร์ (ผลงานทุกทีม) และตัดสินผลงาน
17  กรกฎาคม  -  งานประกาศรางวัล
กฎ กติกา การแข่งขันการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นสำหรับนักศึกษาไทย

1. หลักเกณฑ์ทั่วไป

1) ทีมผู้เข้าแข่งขัน ต้องประกอบด้วยผู้เข้าแข่งขันจำนวน 2 คน ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนด
2) คณะกรรมการคัดเลือกจะคัดเลือกจากผู้สมัครทั้งหมดในรอบแรก โดยคัดเลือกให้เหลือ 30 ทีม โดย 30 ทีม ทีมละไม่เกิน 7 นาที ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะต้องเตรียมข้อมูลและแผนการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นมานำเสนอคณะกรรมการฯในวันที่เข้ารับการคัดเลือกรอบที่ 2 โดยคัดเลือกให้เหลือ 15 ทีม เพื่อเข้าสู่การประกวด Thailand Short Film Competition 2018 ภายใต้โครงการเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย

2. รายละเอียดภาพยนตร์สั้น

1) การถ่ายทำเป็นการถ่ายทำภาพยนตร์สั้น ความยาวไม่เกิน 5 - 7 นาที
2) รูปแบบภาพยนตร์สั้น ต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงโดยเลือกพื้นที่การถ่ายทำในจังหวัดต่าง แต่ละภาค จำนวน 5 ภาค ตามที่กรมการท่องเที่ยวกำหนด
3) ภาพยนตร์สั้นจะต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 1080p 24fps
4) เรื่องเล่า บทสนทนา บทพูดเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้จัดโครงการเทศกาลฯจะจัดทำคำบรรยายให้หลังจากผู้แข่งขันส่งภาพยนตร์ให้คณะกรรมการตัดสินเรียบร้อยแล้ว


3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1) ต้องเป็นผู้มีอายุไม่เกิน 27 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
2) ต้องเป็นนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในประเทศไทยสาขาภาพยนตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3) ต้องไม่เคยได้รับรางวัลการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นในประเทศไทย ภายใต้โครงการเทศกาลภาพยนตร์
ต่างประเทศในประเทศไทยครั้งที่ 1-5 มาก่อน รวมถึงกรณีที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ช่วยผู้ผลิต (Production Assistant) ในการแข่งขันถ่ายทำภาพยนตร์สั้นภายใต้เทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยครั้งที่
1
-5

4. หลักฐานของผู้สมัคร

1) ใบสมัครออนไลน์
2) ประวัติส่วนตัวโดยย่อ (Resume/Profile)
3) สำเนาบัตรประชาชน
4) โครงเรื่อง (Treatment) ของภาพยนตร์สั้นที่เข้าร่วมประกวด
5) คลิปวีดิโอแนะนำตัว พร้อมเหตุผลที่ควรได้รับคัดเลือก (ความยาวไม่เกิน 2 นาที)
6) หลักฐานรับรองจากทางมหาวิทยาลัยหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาที่ยังไม่หมดอายุตัวพร้อม
รับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ  ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกต้องเตรียมข้อมูลและแผนการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นมานำ
เสนอคณะกรรมการฯในวันที่เข้ารับการคัดเลือกรอบที่ 2 ทีมละไม่เกิน 7 นาที


5. กฎ กติกา ข้อปฏิบัติ

1) ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดจะต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสม ถ้าผู้เข้าแข่งขันถูกพบว่ามีพฤติกรรมในทางที่ขัดกับ
กฎหมายของประทศไทย กฎ ระเบียบการแข่งขัน หรือสร้างความเสียหายให้กับตัวเอง การแข่งขัน หรือ
ชื่อเสียงของประเทศไทยจะโดนตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน ทั้งนี้ การตัดสินใด ๆขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการโครงการเทศกาลฯ และจะถือเป็นที่สิ้นสุด
2) ภาพยนตร์ทุกเรื่องต้องไม่ละเมิดมาตรฐานกฎหมายในประเทศไทยเพื่อรักษาคุณค่าของประเทศไทยและการแข่งขัน หากภาพยนตร์เรื่องใดถูกพบว่ามีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทั้งภาพ เสียง หรือรูปแบบ คณะกรรมการฯ
มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงหรือจะไม่นำไปพิจารณาในการแข่งขัน ทั้งนี้ การตัดสินใด ขึ้นอยู่กับ
ดุลพินิจของคณะกรรมการโครงการเทศกาลฯ และจะถือเป็นที่สิ้นสุด (ตัวอย่างภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น  การวางภาพกษัตริย์ พระราชินีระดับพื้นดิน การถ่ายทำพระภิกษุสงฆ์ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น)
3)
ภาพทั้งหมดที่อยู่ในภาพยนตร์ของผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เข้าแข่งขันเท่านั้น ภาพที่ซื้อดาวน์โหลดหรือภาพจากแหล่งข้อมูลอื่นไม่สามารถนำมาใช้ได้
4) ลิขสิทธิ์ต่าง เช่น เพลง สัญลักษณ์ โลโก้ หรืองานประกอบอื่น ผู้เข้าแข่งขันต้องรับผิดชอบปัญหาทางด้านกฎหมายด้วยตนเอง
5) ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ของผู้เข้าแข่งขันเป็นสิทธิ์ของโครงการเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ครั้งที่ 6 (Thailand International Film Destination Festival 2018) ซึ่งผู้เข้าแข่งขันมีเพียงสิทธิ์ในการอ้างอิงการทำงานเท่านั้น ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถขายหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใด


สิ่งอำนวยความสะดวก ที่จะได้รับจากโครงการ

ทีมบริหารการแข่งขันจะเตรียมสิ่งต่าง ให้ทีมผู้เข้าแข่งขันดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายการเดินทางในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อมายังที่พักที่ทางทีมงานจัดไว้ให้
2. ที่พักทั้งหมด 4 คืน ซึ่งเป็นโรงแรมในกรุงเทพ สําหรับผู้เข้าแข่งขันเข้าพักในช่วงวันที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ 2 คืน และประกาศรางวัล 2 คืน (หนึ่งห้องสําหรับหนึ่งทีม โดยผู้ร่วมทีมต้องใช้ห้องร่วมกัน)
3. เงินสนับสนุนจํานวน 30,000 บาท สําหรับทุกทีม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างการแข่งขัน ประกอบด้วย ค่าอาหาร, ค่าสถานที่ถ่ายทํา, ค่านักแสดงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
แจ้งเพื่อทราบ: เงินสนับสนุนแบ่งจ่ายเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก 20,000 บาท จะให้จ่ายให้ทุกทีมในวัน
ปฐมนิเทศและอีก 10,000 บาท ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับในวันที่ส่งมอบงานครบถ้วน และถูกต้อง โดยผู้เข้า
แข่งขัน จะต้องเตรียมบัตรประชาชนมาในวันรับเงินครั้งที่ 1 ด้วย
4. รถตู้ที่ใช้สําหรับแข่งขันระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม - 13 กรกฎาคม 2561 จะเติมน้ำมันให้เต็มถังในวันเดินทาง วันแรกจากกรุงเทพฯ ในระหว่างการถ่ายทํา ผู้เข้าแข่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าน้ำมันเอง และต้องเติมน้ำมันเต็มถังคืนในวันสุดท้ายของการใช้รถ
5. ประกันสําหรับผู้เข้าแข่งขันจะเป็นประกันกรณีอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน โดยเริ่มตั้งแต่วันปฐมนิเทศถึงวันประกาศรางวัล

ช่วงการเตรียมการ สําหรับทีมที่ได้รับคัดเลือก:

1. อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้เข้าแข่งขันจะต้องติดต่อได้ตลอดเวลา
2. ผู้เข้าแข่งขัน ต้องเตรียมอุปกรณ์ที่จําเป็นในการถ่ายทําของตนเอง อาทิเช่น กล้องถ่ายรูป การ์ดความจํา   
   แบตเตอรี่
สายชาร์จ และ คอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมตัดต่อ
3. แต่ละทีมจะต้องค้นคว้า และศึกษาเกี่ยวกับสิทธิ์ในการใช้สถานที่ในการถ่ายทําภาพยนตร์

ช่วงการผลิต สําหรับทีมที่ได้คัดเลือก:

1. ทีมบริหารจัดการการแข่งขัน จะจองที่พักสองคืนแรกของวันปฐมนิเทศ  คือ คืนวันที่ 9 และ 10 กรกฎาคม 2561 และ สองคืนสุดท้าย คือ คืนวันที่ 16 และ 17 กรกฎาคม 2561 ในวันอื่นๆผู้เข้าแข่งขันจะต้องจองที่พักด้วยตนเอง
2. ทีมแข่งขันจะต้องรับผิดชอบค่าสถานที่ที่ใช้ในการถ่ายทำ อย่างไรก็ตามกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศจะขออนุญาตการใช้สถานที่ถ่ายทํา และยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ ในกรณีที่ถ่ายทำในพื้นที่ของกรมอุทยานฯ และกรมศิลป์ฯ ทั้งนี้ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีหนังสือขออนุญาตทุกสถานที่ที่ได้ถูกบันทึกภาพเอาไว้
3. ทีมแข่งขันจะต้องรับผิดชอบค่าอุปกรณ์ และค่าบุคลากร เช่นนักแสดง ห้องพักและที่พัก
โปรดทราบว่า การยืมอุปกรณ์ถ่ายทําจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญแนะนําการใช้อุปกรณ์ในระหว่างการใช้อุปกรณ์
โดยไม่มีการต่อรองใดใดทั้งสิ้น
4. แต่ละทีมต้องทําตามกฎระเบียบของสถานที่อย่างเคร่งครัด

ช่วงหลังการผลิตภาพยนตร์ เพื่อเลือกทีมสร้างภาพยนตร์

1. ไม่มีการจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือสําหรับการตัดต่อผู้เข้าแข่งขันจะต้องตัดต่อให้ด้วยอุปกรณ์ของตน
2. หัวเรื่องของภาพยนตร์ และเครดิตท้ายภาพยนตร์
2.1 ใช้เวลา 5 วินาทีสําหรับหัวเรื่อง
2.2 ก่อนที่จะเริ่มเข้าเนื้อเรื่องต้องเป็นภาพสีดํา 2 วินาที
2.3 จบด้วยเครดิตท้ายเรื่อง
เครดิตในตอนท้ายภาพยนตร์แต่ละเรื่องจะถูกจํากัด ให้ไม่เกิน 30 วินาที ซึ่ง 30 วินาทีนี้จะถูกนับรวมเป็น
ความยาวของภาพยนตร์ด้วย สำหรับเครดิตท้ายภาพยนตร์ นอกจากโลโก้ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กรมการท่องเที่ยว และ Thailand International Film Destination Festival 2018  จะต้องมีชื่อของผู้สร้างภาพยนตร์ และนักแสดง (ถ้ามี) เช่นเดียวกับชื่อของสถานที่และผู้สนับสนุนอื่น (โดยต้องเรียงโลโก้ให้เป็นไปตามที่กำหนด)
3. ต้องส่งภาพยนตร์ต้นแบบเป็นไฟล์รูปแบบ QUICKTIME HIGH RESOLUTION: H264 (ENCODE) และ MPEG4 รูปแบบไฟล์สุดท้ายของที่ส่งจะต้องเป็นระบบ PAL เท่านั้น กำหนดหมดเขตส่งวัน ที่ 14 กรกฎาคม 2018, 12:00 . (เที่ยงวัน) ตามเวลาท้องถิ่น ผลงานใดๆ ที่ส่งช้ากว่ากําหนดจะไม่มีการพิจารณา
หมายเหตุ   ไฟล์  Subtitle  ต้องเป็น ไฟล์  .srt  เท่านั้น


แจ้งเพื่อทราบ

ความประพฤติของผู้เข้าแข่งตั้งแต่ก่อนเริ่มแข่งขันจนถึงแข่งขันเสร็จจะอยู่ในความควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ของงาน และถือเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาภาพยนตร์ ทั้งนี้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด


รางวัล

คณะกรรมการตัดสินจะชมภาพยนตร์ทุกเรื่องในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
โดยมีการแบ่งประเภทของรางวัลดังต่อไปนี้
1. รางวัลชนะเลิศภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล
   
เงินสดจำนวน 100,000 บาท พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และบัตรเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์
   ที่เหมาะสม

2.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล
   
เงินสดจำนวน 80,000 บาท
3.
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล
   
เงินสดจำนวน 50,000 บาท
WYSIWYG Web Builder